Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Strona główna

Walne zgromadzenie Członków LTN

W dniu 29.06.2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystawa Naukowego.
W trakcie zgromadzenia wybrana została nowa prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Prezesem została Profesor Małgorzata Mikołajczak. Dokonano również wyboru Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Ustępujący Prezes LTN prof. Józef Korbicz przedłożył sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Towarzystwa w latach ostatniej kadencji Zarządu 2016-2021, natomiast w imieniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji prof. Zbigniew Bujkiewicz przedstawił raport kontroli, w którym Komisja pozytywnie ocenił działania ustępującego Zarządu LTN, wnioskując o udzielenie mu absolutorium. Zgromadzenie udzieliło absolutorium.
Fotorelacja z obrad.
47 tom LTN

Zapraszamy do lektury artykułów, które ukazały się w 2021 roku w 47 tomie „Rocznika Lubuskiego”. Tom składa się z dwóch części. Część pierwsza pt: Szkoła w kontradyktorycznościach. Kontradyktoryczności w szkole powstała pod redakcją naukową Ewy Bochno i Iwona Kopaczyńskiej. Redaktorami drugiej części pt: Społeczne i kulturowe uwarunkowania e-sportu są Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej i Michał Jasny. Publikacje dostępne są na stronie Rocznika Lubuskiego.
46 tom LTN

Informujemy, ze w roku 2020 ukazał się 46 tom "Rocznika Lubuskiego" Na tom składają się dwie części: część 1, pt. Edukacja jako przestrzeń zmian, pod redakcja naukową Jaroslawa Babki i Krzysztofa Zajdla, część 2, pt. Zmiana społeczna i jej implikacje, pod redakcja naukowa Beaty Nowak, Emilii Paprzyckiej i Ewy Narkiewicz-Niedbalec. Elektroniczne wydanie dostępne jest na stronie www czasopisma. Zapraszamy również do zapoznania się z publikacjami z wcześniejszych tomów Rocznika Lubuskiego. Archiwum numerów znajduje się na stronie Rocznika Lubuskiego.
Zmarł Doktor Andrzej Toczewski (1947-2020)

20 marca 2020 roku w wieku 73 lat odszedł do wieczności dr Andrzej Toczewski, wybitny regionalista, historyk wojskowości, badacz dziejów II wojny światowej, a w szczególności zbrodni hitlerowskich i problematyki jenieckiej. Był jednym z najbardziej aktywnych członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, jego sekretarzem generalnym w latach 1983-1988 i wieloletnim członkiem Zarządu.
dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ (1939-2019)

1 października 2019 roku pożegnaliśmy zmarłego 27 września 2019 dra hab. Krzysztofa Kaszyńskiego, prof. UZ – filozofa, etyka, wieloletniego pracownika Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, współtwórcę zielonogórskiego środowiska akademickiego. Profesor Krzysztof Kaszyński był wieloletnim członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, współpracującym z Towarzystwem prawie od jego początków.
„W 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora filozofii, a w 1986 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracę w charakterze nauczyciela akademickiego rozpoczął w 1974 r. na stanowisku adiunkta, najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, a następnie w 1975 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Praktycznie od początku związania się z zielonogórską WSP, a także i później, już w ramach Uniwersytetu (powstałego z połączenia WSP i Politechniki) pełnił szereg funkcji administracyjnych. Był prorektorem WSP, prodziekanem Wydziału Humanistycznego WSP. Od 1981 r. z powodzeniem kierował, jako dyrektor, najpierw Instytutem Nauk Społeczno-Politycznych, a od 1987 r. Instytutem Nauk Społecznych. To właśnie ten instytut stał się zalążkiem nowopowstałych odrębnych instytutów i uruchomienia na ówczesnej WSP nowych kierunków studiów: politologii, socjologii oraz w 1995 r. filozofii, w czym niemała zasługa prof. Kaszyńskiego. Prof. Kaszyński został pierwszym dyrektorem Instytutu Filozofii. Stworzył podwaliny i wydatnie przyczynił się do rozwoju zielonogórskiego środowiska filozoficznego. Dyrektorem Instytutu Filozofii był dwukrotnie. Od początku istnienia IF do 2014 r. kierował Zakładem Etyki. Z powodzeniem łączył pracę naukową z działalnością publiczną, pełniąc odpowiedzialne funkcje administracyjne. Był między innymi wicewojewodą zielonogórskim, wydatnie przyczyniając się w tym okresie do rozwoju lubuskiego środowiska akademickiego. Przez 10 lat z powodzeniem prezesował zielonogórskiemu oddziałowi Akademickiego Związku Sportowego. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem cennych monografii z zakresu historii filozofii, antropologii filozoficznej, aksjologii i etyki. Opublikował ponadto kilkadziesiąt artykułów, w szczególności o tematyce etycznej. Swoją działalność naukową zawsze wiązał z działalnością dydaktyczną, wnosząc cenny i znaczący wkład do programów nauczania filozofii i etyki. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym także nagrodami ministerialnymi. Wielokrotnie odznaczany. M. in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Był człowiekiem szlachetnym, dobrze zorganizowanym i pełnym energii do działania, a przede wszystkim niezwykle ciepłym, pełnym szacunku, wspaniałym nauczycielem akademickim, który oprócz przekazywania wiedzy, starał się kształtować w swoich studentach wrażliwość na drugiego człowieka.”

Drogę naukową i zasługi Profesora dla zielonogórskiego środowiska naukowego przypominamy cytując wspomnienia współpracowników Profesora Krzysztofa Kaszyńskiego zamieszczone w Miesięczniku „Uniwersytet Zielonogórski” luty 2020.

Zdjęcie oraz pełny tekst wspomnień: Mirosław Świt, Paweł Walczak, (2020) Miesięcznik „Uniwersytet Zielonogórski” nr 2 (268), s. 34-35.
http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik02-2020/16.pdf

Rocznik Lubuski

Informujemy, że w czasopismo "Rocznik Lubuski", znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawane jest 20 punktów.

Zobacz więcej »

Jubileusz 60-lecia Rocznika

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyla sie uroczystość Jubileuszu 60-lecia Rocznika Lubuskiego.
Program uroczystości
Sprawozdanie
Galeria
Info Biuletyn UZ
Zmarł Profesor Marek Furmanek (1957-2019)

Dnia 25 lipca 2019 roku zmarł dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Marek Furmanek, prof. UZ – dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

Zobacz więcej »

Zmarła Doktor Barbara Kołodziejska (1932-2018)

W dniu 11 marca 2018 roku zmarła pani dr Barbara Kołodziejska, wybitny etnograf związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym od roku 1958. Należała do grupy pierwszych członków współzałożycieli Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w roku 1964 i wieloletnim członkiem Zarządu Towarzystwa.

Zobacz więcej »

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems (nDS 2017): Zielona Góra, 13-15 września 2017 r.

Zobacz więcej »

W dniu 18 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim, w budynku A-2 (WIEA), ul. Szafrana 2, sala 315, odbył się otwarty inauguracyjny wykład prof. Andrzeja Maciejewskiego w ramach Spotkania z Nauką.

Zobacz więcej »

Zmarł Doktor Jan Muszyński (1932-2017)

W nocy 11 stycznia 2017 roku w wieku 85 lat odszedł do wieczności dr Jan Muszyński, wybitny historyk sztuki, współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, z którym był związany od jego początków. Był jednym ze współzałożycieli Lubuskiego Towarzystwa Naukowego i jego pierwszym sekretarzem w latach 1964-1976. Walne Zgromadzenie Członków LTN w dniu 28 stycznia 2004 roku przyjęło dr Muszyńskiego w poczet Członków Honorowych Towarzystwa.
Urodził się w Gnieźnie w roku 1932. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia sztuki związał swoje życie zawodowe z Zieloną Górą, do której przybył w roku 1956. W latach 1960-1962 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1976-1996 był dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Niezwykłe zaangażowanie społeczne dr Muszyńskiego, jego pracowitość powiązana z pasją, była wielokrotnie nagradzana. Był Honorowym Obywatelem Zielonej Góry, Kożuchowa i Krosna Odrzańskiego.
W zmarłym straciliśmy wybitnego kolegę o wysokim autorytecie w środowisku, człowieka wielkiej wiedzy i kultury, wspaniałego gawędziarza i popularyzatora nauki. Będzie nam brakowało jego pogody ducha i niezwykłego poczucia humoru.

Andrzej Obuchowicz
Sekretarz LTN

W dniu 20 września 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.

Zobacz więcej »

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 20 września 2016 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zobacz więcej »

Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na European Doctoral Workshop on Engineering Applications and Challenges, 16-17.06.2016, Zielona Góra.
Węcej...


Rocznik Lubuski otrzymał 11 pkt. a kwartalnik IJ of Applied Mathematics and Computer Science utrzymał 25 pkt., za każdą publikację w czasopiśmie wg. nowej listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015r.
Część A
Część B

Zmarł prof. dr hab. Edward Hajduk (1932-2015)

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 8 marca 2015 roku zmarł profesor Edward Hajduk, wybitny socjolog, pedagog i filozof, współtwórca zielonogórskiego środowiska humanistycznego. Początkowo pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Pedagogicznym (dziekan w latach 1993-1999), a od 2001 roku już na Uniwersytecie Zielonogórskim. Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego od 1970 roku oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Rocznika Lubuskiego w latach 1987-2014. Był autorem wielu prac naukowych, w tym monografii wydanych przez nasze Towarzystwo. Odszedł wspaniały i bardzo skromny Człowiek służący radą i pomocą dla wielu z nas. Straciliśmy zasłużonego i aktywnego współtwórcę Towarzystwa.

Józef Korbicz
Prezes LTN
Zmarł Profesor Marian Eckert (1932-2015)

W poniedziałek 9 lutego 2015 roku w wieku 83 lat odszedł do wieczności prof. Marian Eckert, wybitny historyk, współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, z którym był zwinązany od jego pocznątków. Był członkiem Lubuskiego Towarzystwa Kultury od 1957, jednym z pierwszych członków (od 1964) i aktywnym uczestnikiem prac Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem prezydium LTN III-V kadencji (1972-1884). Walne Zgromadzenie Członków LTN roku 2004 przyjęło prof. Eckerta w poczet członków honorowych Towarzystwa. Jako nauczyciel akademicki prof. Marian Eckert rozpoczął pracę na Wyższej Szkoły Inżynierskiej od pocznątków jej powstania, czyli w roku 1965. W latach 1987-1990 był jej rektorem, a w latach 1993-1997 był wojewodną zielonogórski. Dorobek naukowy prof. Eckerta obejmuje ponad 200 pozycji w tym 15 książek, głównie z zakresu historii gospodarczej i politycznej Polski, w szczególności polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. W zmarłym straciliśmy wybitnego kolegę o wysokim autorytecie w środowisku, człowieka wielkiej wiedzy i kultury.

Andrzej Obuchowicz
Sekretarz LTN

Lubuske Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na kolejną IX konferencję międzynarodową pt. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej europy. 22-24. X. 2014r., Łagów Lubuski.

Zobacz więcej »


Szanowna Pani/Szanowny Panie, uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 31. maja 2012 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Zobacz więcej »

   
O nas  |   Zarząd  |   Członkowie  |   Działalność  |   Wydawnictwa  |   Konferencje  |   Organizacyjne  |   Statut  |   Kontakt  |   Linki  |  
Copyrights © 2008 Lubuskie Towarzystwo Naukowe